Triển khai kế hoạch trao đổi thông tin về các giải pháp xanh theo nguyên tắc hữu cơ cho gia súc lớn (đại gia súc) tại các khu chăn nuôi thực xanh

Ngày 30/8/2018 Ban kỹ thuật, Chương trình OGAF đã tiến hành họp thường kỳ nhằm triển khai kế hoạch trao đổi thông tin về các giải pháp xanh trong canh tác cỏ hữu cơ phục vụ chăn nuôi gia súc lớn  cho cán bộ kỹ thuật tại các khu chăn nuôi thực xanh thuộc Chương trình.

Nội dung chủ yếu của buổi làm việc là nhằm thống nhất kế hoạch và nội dung tập huấn cho các khu chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng các thực hành xanh tuân thủ các nguyên tắc hữu cơ quan trọng cũng như  quy trình hóa quá trình tham gia của Ban quản lý trong phối hợp thực hiện tiểu dự án cả với vai trò tham vấn và giám sát kỹ thuật. Các khu chăn nuôi sẽ chủ động đề xuất các giải pháp về nhân sự, chuyên gia phụ trách các công việc có liên quan để tham gia tập huấn trong thời gian sắp tới.

Tại buổi trao đổi, một số nội dung thực hành tăng cường gắn kết các hoạt động chăn nuôi hữu cơ với công tác bảo tồn hiện trạng môi trường tự nhiên trong các vùng sinh thái cũng được đề cập.