OGAF sơ kết công tác triển khai phối hợp thực hiện các tiểu phần Dự án chăn nuôi thực xanh- Giai đoạn 2016- 2018.

Ngày 20/3/2019 đã diễn ra buổi sơ  kết công tác triển khai phối hợp thực hiện các tiểu phần Dự án chăn nuôi thực xanh cho 4 nhóm vật nuôi tại các khu chăn nuôi: đại gia súc, gia súc, gia cầm và thủy sản..

Tại buổi làm viêc, ông Nguyễn Thái Sơn đại diện Ban điều hành đã trình bày đánh giá tổng kết các nội dung đã thực hiện tính tới cuối Quý IV năm 2018 của các phần nhiệm vụ mà Ban phải tham gia với tư cách điều phối viên hoặc trực tiếp phát triển.

Tính đến cuối 2018 một số  nội dung trong các tiểu phần thực hiện đã được triển khai ổn định và mang lại kết quả rất tích cực. Một số tiểu phần khác hiện đang trong thời gian khảo sát, đánh giá và xây dựng quy trình triển khai thực hiện.

Tại buổi tổng kết, quản lý các khu chăn nuôi thuộc Chương trình cũng đã  đóng góp và chỉ ra một số điểm cần khắc phục trong thời gian tới nhằm sớm đưa kết quả và sản phẩm  của các Dự án trực thuộc vào phổ biến tới các khu chăn nuôi hữu cơ ở các khu vực khác, cũng như tạo hiệu ứng tốt trong việc khẳng định tính khả thi của các giải pháp chăn nuôi xanh, chăn nuôi hữu cơ..