OGAF: Báo cáo tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trong một khu chăn nuôi xanh hướng hữu cơ tại vùng đồi Trung du ”.

Sáng 16/8/2019 Ban kỹ thuật OGAF đã tổ chức buổi trình bày “Báo cáo tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trong một số điểm chăn nuôi  xanh hướng hữu cơ tại vùng đồi Trung du”. Tại buổi trình bày, Ths. Trần Hà phó trưởng ban điều phối Chương trình OGAF đã thay mặt nhóm đánh giá trình bày các kết quả đánh giá tại một số mô hình trang trại chăn nuôi xanh hướng hữu cơ tiêu biểu hiện nay trên các đối tượng vât nuôi là gia súc và đại gia súc tại vùng Trung Du Bắc Bộ.

Tham dự buổi trình bày, ngoài Ban điều phối OGAF,  khách mời là các cán bộ chuyên trách về thú y-chăn nuôi tại một số địa phương, còn có đại diện của khu chăn nuôi đã có lịch sử áp dụng các quy trình chăn nuôi sạch vào thực tế sản xuất, các đơn vị phụ trách kinh doanh…

Báo cáo đã tóm lược một số nét lớn về đặc điểm và thực trạng các mô hình chăn nuôi sạch/an toàn theo các tiêu chuẩn và quy trình phổ biến hiện nay như VietGAP, Hữu Cơ… cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và các trở ngại trong việc khăc phục các bất cập.

Các nhân tố được chỉ ra chủ yếu được phân theo nhóm ảnh hưởng mang tính khách quan và chủ quan như: thị hiếu thị trường, con giống, cơ cấu và công tác giám sát chất lượng thức ăn, đặc điểm và điều kiện môi trường chăn nuôi, trình độ cán bộ chăm sóc và theo dõi thú y, quy trình và tiêu chuẩn chăm sóc thực tế được áp dụng. Báo cáo cũng chỉ ra một vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm ở đại đa số các mô hình khảo sát là chất lượng và điều kiện môi trường tiểu vùng và tiểu khu chăn nuôi.

Ở hầu hết các mô hình, điều kiện chăn nuôi chủ yếu là tận dụng các diện tích nhàn rỗi để quây nhốt theo hình thức cao sản nhằm tăng sản lượng và hạ giá thành sản phẩm nên mặc dù đã xác định được phần lớn các yếu tố ản hưởng, chất lượng sản phẩm cũng vẫn còn những giới hạn khó có thể khắc phục. Các mô hình có áp dụng các đánh giá và khảo sát khoa học về môi trường (điều kiện không gian, hệ sinh vật, điều kiện địa lý…) vẫn còn rất it và manh mún. Tình trạng phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp hoặc chế phẩm bổ sung dinh dưỡng tổng hợp còn khá phổ biến.

Báo  cáo cũng đưa ra khuyến nghị về hướng phát triển các mô hình chăn nuôi hướng hữu cơ  chất lượng cao với các tiêu chí kỹ thuật và quản lý mới giúp khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra.